Wyłączenia

Wyłączenia

W zakres ochronny objętym AC nie wchodzą szkody:

 • spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez właściciela pojazdu lub osobę, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którą ponosi odpowiedzialność,powstałe
 • podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub kierowcę w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
 • bez ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,
 • gdy kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • powstałe podczas kierowania pojazdem nie zarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego,
 • powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez właściciela lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu,
 • powstałe wskutek kradzieży albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu nie dokonano:
 • zabezpieczenia kluczyków lub dokumentów pojazdu z należytą starannością poza pojazdem,
 • zabezpieczenia pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą

Podstawowe roszczenia :

 1. odszkodowanie;
 2. koszty holowania;
 3. koszty parkowania;
 4. koszty najmu pojazdu;
 5. koszt sporządzenia opinii niezależnego rzeczoznawcy.
Image

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności