Szkody na pojeździe

Ubezpieczenie OC

Zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni począwszy od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie przez poszkodowanego lub uprawnionego.

Czasem termin może być przedłużony jeśli w ciągu 30 dni zakład ubezpieczeń nie był w stanie ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania. Począwszy od 01.01.2004 r. obowiązuje zapis, ze odszkodowanie musi być wypłacone, nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest zakończyć postępowanie likwidacyjne w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią nowych przepisów ubezpieczeniowych, Zakład ubezpieczeń powinien dopełnić wszelkich możliwych starań, aby rozpatrzyć roszczenia osoby poszkodowanej w terminie 30 dni od zgłoszenia.
Image

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić policję w przypadku:

kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części

wypadku z ofiarami w ludziach

poważnej szkody w pojeździe

kradzieży dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu

Ubezpieczenie AC

W jakim czasie powinna być zlikwidowana szkoda z AC?

Większość zakładów ubezpieczeń określa termin wypłaty odszkodowania w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z reguły zapisy dotyczące terminu wypłaty odszkodowania są powieleniem przepisów zawartych w artykule 817 kodeksu cywilnego. Spotkać można następujące zapisy:

zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie, jeżeli w wyżej określonym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania zakład ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, ponadto, jeżeli odszkodowanie nie przysługuje, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie w wyżej wymienionych terminach, wskazując na okoliczności i podstawę prawną uzasadniającą odmowę wypłaty odszkodowania.

W przypadku kradzieży pojazdu wymagane jest przekazanie:

  1. decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
  2. cesji praw do skradzionego pojazdu,
  3. dokumentacji dotyczącej pochodzenia pojazdu (jeżeli taką posiadasz),
  4. faktury za zakup pojazdu lub umowy kupna pojazdu,
  5. postanowienia o umorzeniu dochodzenia (jeżeli wprost wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia),

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności